ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اردبیل هئیت مدیره- دادستان انتظامی - بازرسان

 

در دوره اول 28/3/1383  عبارتند از:

1-    آقای محمـدرضـا قائمیـان (عضو و رئیس هیئت مدیره)

2-    آقای مهندس محمد پرویز رحیمی اردبیلی ( عضو و نایب رئیس )

3-    آقای مهندس اردشیر بهادری ( عضو و منشی )

4-    آقای سرهنگ لطف اله مظلومی ( عضو و خزانه دار )

5-    آقای جمشید جامعی ( عضو)

بازرسین:

1-    آقای محمدرضا فلاح

2-     آقای مهندس روح اله نظام خیاوی

دادستان:

1-            آقای جمشید جامعی

 

 

 

 

 

 

 

 ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اردبیل هئیت مدیره- دادستان انتظامی - بازرسان

در دوره دوم 5/6/1388   عبارتند از:

1 -    آقای محمـدرضـا قائمیـان (عضو و رئیس هیئت مدیره)

2-    آقای مهندس نورالدین نورالعیونی ( عضو و نایب رئیس )

3-   آقای مهندس پرویز سیفی فر ( عضو و خزانه دار )

4-   آقای مهندس محمد پرویز رحیمی اردبیلی ( عضو و دبیر )

5-    آقای مهندس احمد علی محمدی ( عضو)

بازرسین:

1-    آقای محمدرضا فلاح

2-     آقای جعفر بخشنده

دادستان:

1-            آقای جمشید جامعی

 

 

 

 

 

 

   ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اردبیل هئیت مدیره- دادستان انتظامی - بازرسان

در دوره سوم عبارتند از:

1 -    آقای محمـدرضـا قائمیـان (عضو و رئیس هیئت مدیره)

2-    آقای مهندس نورالدین نورالعیونی ( عضو و نایب رئیس )

3-    آقای مهندس عباس بخشعلی زاده ( عضو و خزانه دار )

4-     آقای مهندس بهرام مرادی ( عضو و دبیر )

5-    آقای مهندس عارف سمائی ( عضو)

بازرسین:

1-    آقای محرم عدل

2-     آقای محمد برزگر

دادستان:

2-            آقای جمشید جامعی

 

 

*  البته یادآوری این نکته ضروری است که سمتها و عضویتها در هیئت مدیره و ارکان کانون افتخاری است.

 

جستجو در سایت
جستجو
لینکهای مفید
سامانه آموزش و جلسات مجازی
logo-samandehi